Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti MaxxiLimo, s.r.o.


Údaje o společnosti:

MaxxiLimo, s.r.o.

se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Česká republika
IČO: 28284933
DIČ: CZ28284933
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58592

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto "Všeobecné obchodní a dodací podmínky", vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "podmínky"), smluvní vztahy, vznikající mezi společností MaxxiLimo, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 28284933, DIČ: CZ28284933, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58592 (dále jen "prodávající") a jinou fyzickou osobou, podnikatelem uvedeným v Registru ekonomických subjektů nebo právnickou osobou (dále jen "uživatel") na základě kupní smlouvy (dále jen "smlouva") uzavírané prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen "e-shopu") prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kontrolapozemku.cz (dále jen "web"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). Internetový obchod prodávajícího je určen pouze pro B2B zákazníky.

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou) nebo odesláním objednávky pomocí e-shopu tohoto webu. Byla-li sjednána rámcová smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, upravuje tento smluvní vztah mezi oběma stranami. Přílohy rámcové smlouvy jsou její nedílnou součástí a ustanovení v nich jsou nadřazené standardním obchodním podmínkám.

1.3. Tyto podmínky mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním těchto podmínek.

1.4. Pro využívání některých služeb na tomto webu může být vyžadována identifikace uživatele. Za tím účelem je uživatel povinen uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně identifikačních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je identifikace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů.

1.5. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění jsou zejména tyto služby:

- poskytování nezávislých odborných předkupních analýz nemovitostí a pozemků (ve formátu .pdf),
- prodej digitalizovaných návodů k legalizaci staveb dle platné legislativy (ve formátu .pdf),
- další služby (společně též "služby kontrolapozemku.cz ") uvedené ve smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

3.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu a všech poskytnutých dokumentů (dále též jen "autorských děl" nebo jen "děl") je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu ani všech poskytnutých autorských děl, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu ani všech poskytnutých autorských děl.

Uživatel není oprávněn všechna poskytnutá autorská díla užívat pro komerční účely, ani není oprávněn pro tyto účely obsah všech poskytnutých autorských děl jakkoliv zpřístupňovat třetím osobám.
Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro využívání obsahu tohoto webu a všech poskytnutých autorských děl.
Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky a design na webu a všech poskytnutých autorských děl tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

3.2. Prostřednictvím webu může uživatel za úplatu získat právo užít autorské dílo, a to formou nákupu v e-shopu na webu. Všechna díla, která jsou prostřednictvím e-shopu provozovatelem nabízena, jsou díly autorskými a jako taková jsou chráněna předpisy autorského práva.

3.3. Pro vyloučení pochybností se autorským dílem rozumí návody na legalizaci stavby nebo její části v digitalizované podobě, nezávislé odborné předkupní analýzy nemovitostí a pozemků v digitalizované podobě.

Autorským dílem se rozumí také soubor více děl. Autorská díla jsou chráněna a uživatel nesmí tato díla užívat v jiném rozsahu než v rozsahu mu uděleného oprávnění (licence), dále nesmí tato díla užívat v rozporu s právními předpisy upravující ochranu autorských práv ani jiným způsobem, kterým by byly porušeny právní předpisy či autorská práva autorů děl či třetích osob.

3.4. Uživateli může být prostřednictvím e-shopu autorské dílo zpřístupněno, a to formou zaslání autorského díla na e-mail uživatele. Zasláním se rozumí úplatné zhotovení trvalé rozmnoženiny díla v elektronické podobě na vyžádání uživatele (prostřednictvím e-shopu) a doručení na e-mail uživatele. Uživatel nesmí takto získanou rozmnoženinu díla užít jiným způsobem než tím, ke kterému mu byla udělena licence a pouze v rozsahu stanoveném touto licencí. Rozsah licence bude vymezen vždy konkrétně při nákupu každého jednotlivého autorského díla v e-shopu.

4. NÁKUP V E-SHOPU

4.1. Uživatel je oprávněn nakupovat díla formou provedení objednávky a následného zaslání díla z e-shopu. Zasláním díla získá uživatel pevně daný počet rozmnoženin díla, jak je uvedeno na webu v detailu objednávky při nákupu daného díla, v elektronické podobě, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného díla.

4.2. Ceny za objednané a následně zaslané dílo jsou uvedeny jako konečné včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

4.3. Cena za zaslání díla zahrnuje poplatek za jeho užití ve zvoleném rozsahu, tj. úplata za získání trvalé rozmnoženiny díla na dobu neurčitou. Cena zahrnuje vždy oprávnění k danému počtu rozmnoženin díla, který je specifikován v detailu objednávky díla. Uživatel může zakoupit i více rozmnoženin díla, v takovém případě bude smět užívat takový počet rozmnoženin, který v e-shopu zakoupil.

4.4. Cena může být uhrazena formou bankovního převodu, platební kartou, případně jinou možností, která bude provozovatelem nabídnuta. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet provozovatele) a nejdříve tímto okamžikem získá uživatel právo rozmnoženinu obdržet.

4.5. Podmínkou pro nákup v e-shopu je odeslání objednávky. Nebude-li odeslaná objednávka uhrazena nejdéle do sedmi kalendářních dnů ode dne jejího odeslání, bude objednávka provozovatelem automaticky stornována a uživatel musí v případě zájmu provést objednávku novou.

4.6. Provozovatel není povinen poskytovat služby prostřednictvím e-shopu uživatelům, kteří porušili tyto podmínky.

4.7. Uživatel je povinen si zkontrolovat svou objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených v objednávce.

4.8. Cena je uvedena vždy u každého díla a její výše závisí na rozsahu poskytnuté licence. Cena je uhrazena přímou platbou uživatelem. Způsob úhrady vybírá uživatel v rámci své objednávky. V případě platby na bankovní účet, je uživatel povinen uvést vždy do vzkazu pro příjemce platby svoje jméno a příjmení. Pokud uživatel jméno a příjmení neuvede, provozovatel neodpovídá za prodlení způsobené obtížnou dohledatelností provedené platby. Uživatel je oprávněn reklamovat platbu, kterou provedl, pokud byla provozovatelem chybně zúčtována, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího připsání na účet provozovatele. Provozovatel je povinen tuto reklamaci prošetřit a o výsledku uživatele informovat prostřednictvím e-mailu (e-mail uvedený při objednávce uživatelem).

5. LICENČNÍ PODMÍNKY

5.1. Úhradou ceny v e-shopu získá uživatel oprávnění užít dílo, uložit jeho rozmnoženinu na paměťové médium a dílo převést do jiné formy, např. tištěné. Uživatel je oprávněn rozmnoženinu díla užít pouze pro svoji osobní potřebu, nesmí rozmnoženinu díla žádným způsobem dále rozšiřovat, a to jak za úplatu, tak i bezplatně. Zakoupená díla jsou opatřena sociálním DRM nebo Adobe DRM.

5.2. Uživatel není oprávněn dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem.

5.3. Uživatel není oprávněn zasahovat do technických prostředků, které chrání dílo, případně omezují rozsah jeho užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat či zkoušet technické zabezpečení díla. Uživatel nesmí obcházet technické prostředky zabezpečující dílo. Jakékoliv narušení technických prostředků je zásahem do autorského práva a bude postiženo podle příslušných právních předpisů. Jakékoliv jiné užití díla, než je užití pro osobní potřebu a v rozsahu stanoveném u konkrétního díla, je zakázáno.

5.4. Zákazník odsouhlasením objednávky bere na vědomí, že kupuje nehmotné elektronické zboží. Pokud je zákazníkem elektronické zboží objednáno, zaplaceno a poskytovatelem zasláno, není možné zboží vrátit prodejci, podobně jako má nárok na vrácení zboží u fyzického zboží v kamenném obchodě. Zákazník si je vědom, že není technicky možné zkoumat a ověřovat na jeho zařízení, zda již nebyla vyhotovena kopie zakoupeného elektronického souboru. Zákazník se vzdává nároku na vrácení zboží okamžikem, kdy je mu zakoupené zboží zpřístupněno zasláním na e-mail uživatele uvedený v objednávce díla. Toto ustanovení se nevztahuje na poškozené nebo nedodané elektronické soubory.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY

6.1. Pro doručení díla do e-mailu je nezbytné následující softwarové vybavení:

- webový prohlížeč,
- další software, který je nezbytně nutný k funkčnosti výše zmíněných služeb.
Pro doručení díla do e-mailu je nezbytné následující hardwarové vybavení:- jakýkoliv počítač či jiné technické zařízení, které má k dispozici standardní prohlížeč webového obsahu s připojením na internet.

6.2. Provozovatel neodpovídá za nemožnost doručení díla, pokud uživatel nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení a není povinen uživateli refundovat již provedenou platbu.

6.3. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC, případně jiné technické zařízení, na které rozmnoženinu díla ukládá a provozovatel neodpovídá za škodu, která uživateli vznikla v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby.

6.4. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro sledování webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

6.5. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zamezit technicky v dalším využívání webu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy v e-shopu. Uživatel odeslanou objednávkou dává provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjemní, kontaktní adresa, e-mail, telefon, a to na dobu tří let.

7.2. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění.

7.3. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.

7.4. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně a provozovatel je oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu.

7.5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v prvním odstavci tohoto článku je nezbytné pro plnění smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele info@kontrolapozemku.cz.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou na e-mail uživatele nebo provozovatele. Uživateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

8.2. Zpráva a dílo jsou doručeny v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah související s užitím webu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Kontaktní údaje provozovatele:

- adresa pro doručování: MaxxiLimo, s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno,
- adresa elektronické pošty: info@kontrolapozemku.cz,
- telefon: +420 608 969 615,
- jednatel: Jiří Pezlar.

S účinností dne 1. 1. 2020