Kontrola pozemku

Jsme skupina odborníků, která Vám zajistí komplexní nezávislou předkupní analýzu pozemku v ČR. Při investici do nemovitostí poskytujeme klientům detailní informace o uvažované parcele.

K.R.T.E.K. je nezávislá odborná hloubková předkupní analýza Vámi vybraného pozemku


Proč K.R.T.E.K.?

Komplexní hloubková analýza pro Vaše správné investiční rozhodnutí.

Rázný mechanismus odkrývající všechny doposud Vám neznámé vady vysněné parcely.

Transparentní produkt nezávislé společnosti bez profitu na uskutečnění vlastní koupě pozemku.

Efektivní vyhodnocení účelu užití pozemku v souladu s Vaším přáním, odhalení skrytých úskalí a tím poskytnutá možnost zvážit vícenáklady, popřípadě odmítnutí koupě.

Klíčový ucelený soubor nezbytných informací, který ušetřil miliony našim spokojeným zákazníkům.


Nákup pozemku je jedním z nejzásadnějších investičních záměrů v životě každého z nás. Poptávka v dnešní době významně převyšuje nabídku. Vzniká prostor pro obchodování pozemků s drobnými nezmíněnými vadami, které Vás budou ve výsledku stát nemalé peníze, pokud je vůbec zdoláte! 

Mezi tyto vady nejčastěji patří zástavní nebo jiná práva třetích stran, absence inženýrských sítí v dosahu parcely, absence příjezdové cesty, nezmíněná prostorová regulativa, chráněná krajinná oblast, záplavová oblast, ochranné pásmo vodních zdrojů, hlukové parametry, potřeba rekultivace a mnoho jiného. 

Investujte svoje peníze s jistotou na základě předběžné nebo hloubkové analýzy reálného stavu ke dni vyhotovení dokumentu. 

Eliminujte ztráty nabytím bezúčelného porostu, budováním předem nezjištěných inženýrských sítí za statisíce, budováním příjezdové cesty na vlastní náklady atd..

Neměňte zamýšlený vzhled i účel Vaší budoucí nemovitosti na základě pozdě získaných nebo nepřesných informací od vlastníka či realitního makléře. Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou černé barvy by neměl být nakonec růžový bungalov s rovnou mechovou střechou. Co myslíte? 

Nevzdávejte se svých snů o budoucím bydlení nebo firemním sídle či objektu.

Získejte jedinečný soubor relevantních informací z veřejně dostupných zdrojů nejen pro Vás, ale také pro budoucího projektanta Vašeho domu.


Námi vyhotovené posouzení je prováděno na základě odborné analýzy příslušného územního plánu a veřejně dostupných podkladů. 

Nabízíme dva základní typy analýz, předběžnou a hloubkovou.

Z pohledu všech dostupných parametrů PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA zahrnuje 

 • funkční analýzu využití ploch (účel užívání pozemku),
 • prostorové regulativy (např. charakter zástavby, výška budov, sklon střech apod.).

Předběžné posouzení doporučujeme při výběru z několika Vámi vybraných pozemků. Produkt vhodný jako síto. Efektivně zúžíme Váš výběr z inzerce na jednoznačně nejkvalitnější parcely.

Přesné znění a rozsah podrobností předběžné analýzy vždy určuje příslušný územní plán.

Z pohledu všech dostupných parametrů K.R.T.E.K. zahrnuje

 • funkční analýzu využití ploch (účel užívání pozemku),
 • prostorové regulativy (např. charakter zástavby, výška budov, sklon střech apod.).
 • maximální míru zastavitelnosti pozemku (pokud je uvedena v územním plánu),
 • povolenou podlažnost,
 • místně příslušná specifika v rámci ochranných pásem,
 • případné zvláštní podmínky a omezení (pokud jsou uvedeny v územním plánu) ,
 • další možné způsoby využití pozemku.

Hloubkové posouzení doporučujeme v případě, že jste pozemek již vybrali a chcete získat maximum dostupných informací o jeho skutečném stavu a možnostech budoucího využití. Není třeba analyzovat celý internetový repertoár pro vlastní potřebu. Pro předběžný rozsáhlý výběr máte k dispozici předběžnou, méně detailní analýzu. 

Konečný výběr produktu je samozřejmě na Vaší vůli a finančních možnostech.


Před vstupem do našeho e-shopu je třeba promyslet a připravit odpovědi na následující otázky:


Přejete si předběžnou analýzu nebo přímo "KRTKA"

Rozhodujícím faktorem by měl být skutečný zájem o daný pozemek. 

Pokud je ve Vaší vysněné lokalitě volných deset pozemků k prodeji, pak stačí prvotně předběžná analýza. V případě zájmu o následné rozšíření prvotní předběžné analýzy na "KRTKA" hradíte pouze doplatek, nikoliv jeho plnou cenu. 

Pokud jsou pozemky na prodej jen dva, pak doporučujeme přímo "KRTKA" pro důkladné "rozhrabání" pozemku a odkrytí nečekaných cizích "tunelů".


Přejete si k výběru "KRTKA" také vyjádření zúčastněných institucí a třetích stran?

Jedná se o příplatkovou službu na jejímž základě za Vás zažádáme zúčastněné strany o vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí a územně plánovací informaci.  Nejedná se v žádném případě o vyjádření banky k exekuci nebo o souhlas souseda se stavbou.


Znáte katastrální území a parcelní číslo pozemku?

Bez těchto identifikátorů pozemku nelze žádnou analýzu vyhotovit. 


Máte jasný zamýšlený budoucí účel nemovitosti?

Účel nemovitosti je nezbytným dalším údajem. Pozemek posoudíme a vyhodnotíme dle Vámi dané specifikace uvažovaného účelu nemovitosti (např. samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou, firemní sídlo s výrobní halou 1500 m2, investiční pozemek atd.). 

Uvádíme zde několik nevyhovujících příkladů účelnosti: 

 • Pozemek je vyhovující pro firemní sídlo, ale nelze na něm stavět Vámi vysněný dvoupodlažní rodinný dům s rovnou střechou. 
 • Pozemek je v CHKO a lze na něm postavit rekreační sídlo, nikoliv však Vámi vysněné třípodlažní firemní sídlo. 
 • Pozemek je vhodný pouze pro dočasnou stavbu zemědělského účelu, nikoliv pro Vámi vysněný objekt k rekreaci.

Všechny výše zmíněné produkty objednáte v našem e-shopu.